EsilehtPrivaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

OÜ Papp&Plastik töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktide ja käesoleva privaatuspoliitika tingimustega (edaspidi: “Tingimused”).

Tingimused sisaldavad infot selle kohta: (1) milliseid isikuandmeid kogume  ja mis eesmärkidel kogutud isikuandmeid töötleme ning säilitame; (2) kellele võime isikuandmeid edastada; (3) millised on isikuandmete kaitse turvameetmed; (4) mis on Teie õigused seoses kogutud isikuandmega.

Meil on õigus vajadusel ja/või õigusaktide muutmise korral täiendada ja/või muuta Tingimusi, kehtestades Tingimuste uue versiooni. Tingimuste uus versioon jõustub selle avaldamisest.

 1. Milliseid isikuandmeid töötleme ja säilitame?

Säilitame ja töötleme isikuandmeid, mida olete esitanud tellimuse vormistamisel, kontaktvormi täitmisel ja/või uudiskirjaga liitumisel (nimi, telefon, e-post, kontaktaadress).

Isikuandmete töötlemise eesmärk on tellimuse täitmine, pöördumistele vastamine ja/või uudiskirja kaudu turunduslike pakkumiste tegemine.

 1. Kellele isikuandmeid edastame?

Võime edastada Teie isikuandmeid:

 • oma lepingupartneritele, kui see on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (nt pakiautomaaditeenuse osutajad);
 • oma lepingupartneritele, kui see on vajalik, et pakkuda meile ärilist ja/või tehnilist tuge või täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
 • haldusorganitele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest.

Me ei avalda kunagi Teie kohta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele vastuolus kehtivate õigusaktide ja/või käesolevate Tingimustega.

 1. Turvalisus

Kasutame asjakohaseid infotehnoloogilisi kaitsemeetmeid (salasõnad, turvatarkvara) selleks, et tagada Teie isikuandmete turvalisus, terviklikkus ja vältida õigustamatut juurdepääsu isikuandmetele, mida säilitame.

 1. Teie õigused seoses kogutud isikuandmetega

 Seoses Teie kohta kogutud isikuandmetega on Teil võimalikud alljärgnevad õigused:

 • õigus taotleda juurdepääsu Teie kohta kogutud ja säilitatavatele isikuandmetele;
 • õigus nõuda Teie kohta isikuandmete parandamist;
 • õigus nõuda Teie kohta kogutud isikuandmete kustutamist;
 • õigus nõuda Teie isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid Teie kohta kogutud isikuandmete töötlemisele;
 • õigus nõuda Teie kohta kogutud isikuandmete ülekandmist;

Kui isikuandmete töötlemine toimub Teie antud vabatahtliku nõusoleku alusel, on Teil õigus alati oma nõusolek tagasi võtta.

Loetelus märgitud õiguse kasutamise soovi korral võtke selleks ühendust e-posti aadressil info@kukkur.ee

Juhul kui leiate, et Teie isikuandmete kaitsega seotud õigusi on rikutud, siis palume eelviidatud e-posti aadressil.

Rikkumise juhtumidel on Teil õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon (AKI).

Vastutav töötleja:

OÜ Papp&Plastik

Registrikood: 12803684

E-post: info@kukkur.ee

Tel: 523 5382

Tingimused kehtivad alates 24.08.2018