Privaatsuspoliitika

OÜ Papp&Plastik töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktide ja käesoleva
privaatuspoliitika tingimustega (edaspidi: “Tingimused”).
Tingimused sisaldavad infot selle kohta: (1) milliseid isikuandmeid kogume ja mis eesmärkidel kogutud
isikuandmeid töötleme ning säilitame; (2) kellele võime isikuandmeid edastada; (3) millised on
isikuandmete kaitse turvameetmed; (4) mis on Teie õigused seoses kogutud isikuandmega.

Meil on õigus vajadusel ja/või õigusaktide muutmise korral täiendada ja/või muuta Tingimusi, kehtestades
Tingimuste uue versiooni. Tingimuste uus versioon jõustub selle avaldamisest.

 1. Milliseid isikuandmeid töötleme ja säilitame?
  Säilitame ja töötleme isikuandmeid, mida olete esitanud tellimuse vormistamisel, kontaktvormi täitmisel
  ja/või uudiskirjaga liitumisel (nimi, telefon, e-post, kontaktaadress).
  Isikuandmete töötlemise eesmärk on tellimuse täitmine, pöördumistele vastamine ja/või uudiskirja kaudu
  turunduslike pakkumiste tegemine.
 2. Kellele isikuandmeid edastame?
  Võime edastada Teie isikuandmeid:
  1) oma lepingupartneritele, kui see on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (nt
  pakiautomaaditeenuse osutajad);
  2) oma lepingupartneritele, kui see on vajalik, et pakkuda meile ärilist või tehnilist tuge.
  3) haldusorganitele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest.
  Me ei avalda kunagi Teie kohta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele vastuolus kehtivate
  õigusaktide ja/või käesolevate Tingimustega.
 3. Turvalisus
  Kasutame asjakohaseid infotehnoloogilisi kaitsemeetmeid (salasõnad, turvatarkvara) selleks, et tagada Teie
  isikuandmete turvalisus, terviklikkus ja vältida õigustamatut juurdepääsu isikuandmetele, mida säilitame.
 4. Teie õigused seoses kogutud isikuandmetega
  Seoses Teie kohta kogutud isikuandmetega on Teil võimalikud alljärgnevad õigused:
  1) õigus taotleda juurdepääsu Teie kohta kogutud ja säilitatavatele isikuandmetele;
  2) õigus nõuda Teie kohta isikuandmete parandamist;
  3) õigus nõuda Teie kohta kogutud isikuandmete kustutamist;
  4) õigus nõuda Teie isikuandmete töötlemise piiramist;
  5) õigus esitada vastuväiteid Teie kohta kogutud isikuandmete töötlemisele;
  6) õigus nõuda Teie kohta kogutud isikuandmete ülekandmist;

Kui isikuandmete töötlemine toimub Teie antud vabatahtliku nõusoleku alusel, on Teil õigus alati oma
nõusoleku tagasi võtta.
Loetelus märgitud õiguse kasutamise soovi korral võtke selleks ühendust e-posti
aadressil info@kukkur.ee

Juhul kui leiate, et Teie isikuandmete kaitsega seotud õigusi on rikutud, siis palume eelviidatud e-posti
aadressil.
Rikkumise juhtumitel on Teil õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelevalveasutusele, kus asub teie
alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon (AKI).

Vastutav töötleja:
OÜ Papp&Plastik
Registrikood:
E-post: info@kukkur.ee
Tingimused kehtivad alates 24.08.2018